“Provi all’Evergreen”

“Scusi, mi dà due container per l’urina?”